Aprendre a aprendre a la Recomanació de la Unió Europea (2006/962/CE)

Què diuen les Lleis sobre «Aprendre a aprendre»?

Aprendre a aprendre” és hui, legalment, una competència bàsica:

El 18 de Desembre de 2006 el Parlament Europeu i el Consell d’Europa varen publicar al seu Diari Oficial (2006/962/CE) una recomanació oficial sobre les “Competències Clau de l’Aprenentatge Permanent”. Aquest text legal està dins del marc de “l’Espai Europeu d’Aprenentatge Permanent”, que es començà a formular legalment a partir de 2002. El text de la Unió Europea, com és conegut, marca 8 competències clau que es deuen desenvolupar a les diferents institucions educatives. Recordem que aquestes són 1) La comunicació en la llengua materna, 2) La comunicació en llengües extrangeres, 3) Les competències basiques en matemàtiques, ciències i tecnologies, 4) La competència digital 5) Aprendre a aprendre 6) Competència socials i cíviques 7) Sentit de la iniciativa i esperit empresarial i 8) Conciència i expresions culturals.

Cal dir que la majoria d’aquestes competències es venen treballant a les aules dels centres educatius europeus des de fa segles, per aquesta tradició és més fàcil avaluar-les (de fet, són les que evalua únicament les proves PISA) i altres són conseqüència d’una reflexió educativa més recent, però no menys important.

La competència d’aprendre a aprendre és una d’elles que s’ha de treballar i segons com diu el text orientatiu de la UE:

“El fet d’«aprendre a aprendre» fa que els alumnes es recolzen en experiències vitals i d’aprenentatge anteriors amb la finalitat d’emprar i aplicar els nous coneixements i capacitats en molt diversos contextos, com els de la vida provada i profesional i l’educació i la formació. La motivació i la confiança són crucials per a l’adquisició d’aquesta competència” (…) “El desig d’aplicar allò aprés i allò viscut anteriorment, i la curiositat que impulsa a buscar oportunitats d’aprendre i aplicar allò aprés a diversos contextos vitals, són elements essencials d’una actitut positiva”.

De la Recomanació de la Unió Europea es va desprendre les lleis a Espanya:

La LOE, la LOMQE i al cas valencià, el DECRET 112/2007 de 20 de juliol del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717].